සියලු 2 ප්රතිඵල පෙන්වමින්


හිස්සන් ග්ලෝබල් විසින් රැස් කරන්නේ භාවිතා කරන ලද බ්ලැන්කට් පමණක් වන අතර එය හිස්සන් ග්ලෝබල් හි ලොම් නැති නොවීම, වර්ණය නැති නොවීම, සිදුරු නොමැතිකම, ඩයි නොකිරීම සහ අධික ලෙස භාවිතා නොකිරීම යන නිර්ණායක සපුරාලයි. මෙම භාවිතා කරන ලද බ්ලැන්කට් අපගේ පාරිභෝගිකයින් විසින් මිල දී ගෙන පසුව කිලෝග්‍රෑම් 45-100 ක මිටිවලට අසුරා අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන් භාවිතා කළ ඇඳුම් හෝ පාවිච්චි කළ සපත්තු සමඟ යවනු ලැබේ.