භාවිතා කරන ලද ළමා ගිම්හාන ඇඳුම්

නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීමේ හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.