පාවිච්චි කරන ලද පිරිමි ඇඳුම්

නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීමේ හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.