වැඩිහිටි කපු ක්‍රීඩා ඇඳුම් භාවිතා කර ඇත

නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීමේ හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.