හිස්සන් ජෝර්ජියාවෙන් විකිණීමට ඇති බ්‍රැසියර් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ඇඳුම් බේල්ස්

*ඇතුලත කාන්තා කෙට්ටු කලිසම් 10ක් පමණ

* විවිධ වර්ණ හා ප්‍රමාණයේ ගැහැණු ළමයින්ගේ කලිසම්

*මිශ්‍ර කපු කෙට්ටු කලිසම් සහ කෙට්ටු විලාසිතාව