හිස්සන් භාවිත කළ කැප්/තොප්පිය භාවිත කළ ඇඳුම් බේල්ස් ඉක්වදෝරයේ සිට විකිණීමට ඇත

*ඇතුලත කාන්තා කෙට්ටු කලිසම් 10ක් පමණ

* විවිධ වර්ණ හා ප්‍රමාණයේ ගැහැණු ළමයින්ගේ කලිසම්

*මිශ්‍ර කපු කෙට්ටු කලිසම් සහ කෙට්ටු විලාසිතාව