හිස්සන් භාවිත කළ කපු පිජාමා බේල්ස් හි මා අසල ඇති සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ඇඳුම් සාප්පු අඳින්න

* අනියම් කලිසම් සහ ජීන්ස් ඇත

*අවුරුදු 6-12 සඳහා සුදුසු වේ

*ඇඳීම-සුවපහසුව