හිස්සන් සැම්බියාවේ මා අසල විකිණීමට ජර්සි බේල්ස් භාවිතා කළේය

(1 පාරිභෝගික සමාලෝචන)

*වර්ණවත් නිර්මාණය

*ඉක්මන් වියලීම