කැමරූන් සඳහා හිස්සන් භාවිතා කළ කාන්තා ටී-ෂර්ට් S/S දෙවන අත් නිර්මාණකරු ඇඳුම්

*රවුන්ඩ්නෙක් සහ පෝලෝ මිශ්‍ර

*බොහෝ විට කපු සුදු වර්ණ මෝස්තර වෙන් කර ඇත)

* විවිධ මෝස්තර