හිස්සන් භාවිතා කළ කාන්තා ටී ෂර්ට් (දිගු) ඇඳුම් මිටියක් අසර්බයිජානයෙන් විකිණීමට ඇත

1.වර්ණවත්
2.fabri සැහැල්ලු
3.විලාසිතා