හිස්සන් භාවිත කළ ස්කාෆ් භාවිත කළ බේල්ස් ඇඳුම් ඊජිප්තුවෙන් විකිණීමට ඇත

*ඇතුලත කාන්තා කෙට්ටු කලිසම් 10ක් පමණ

* විවිධ වර්ණ හා ප්‍රමාණයේ ගැහැණු ළමයින්ගේ කලිසම්

*මිශ්‍ර කපු කෙට්ටු කලිසම් සහ කෙට්ටු විලාසිතාව