තොග වශයෙන් පාවිච්චි කරන ලද සන්නාම සහිත ඇඳුම්

* පිරිනැමීම පමණි වෙළඳනාම, බුටික්, විලාසිතා විලාසය, පිරිසිදු

*වඩා වර්ග කරන්න 50 සෑම වසරකම වින්ටේජ් ඇඳුම් කන්ටේනර්.

*ගෙන එන්න තිරසාර, ආර්ථික, ප්‍රවේශ විය හැකි ඔබේ වෙළඳපල වෙත

*වාර්ෂික පාරිභෝගික ප්‍රතිමිලදී ගැනීමේ අනුපාතය >80%